LAGERPARK1

hAUGAN nÆRINGSPARK

Prospekt

Lagerpark1- Haugan Næringspark

Fleksible isolerte lagerseksjoner og lager/kontorseksjoner til salgs.

74 lagerseksjoner og 5 lager/kontorseksjoner til salgs for privatpersoner og bedrifter, beliggende på Haugan næringspark i umiddelbar nærhet til kopstadkrysset.

 • Har du endret bosituasjon og trenger mer lagerplass?
 • Har du behov for oppbevaring av bobil, motorsykkel eller andre kjøretøy?
 • Har du båt som trenger opplagsplass?
 • Har du behov for ett hobbyverksted?
 • Trenger bedriften din lagerplass eller lager og kontor?

Kontakt oss i dag.
Salg : Espen Hagen, Tlf. 93045000, Epost: hagen@fbsnor.no
Utbygger: Harald Einang, Tlf. 91199910, Epost: he@din.as

Nøkkelopplysninger
 • Seksjoner
  isolerte og frostfrie lagerseksjoner og lager/kontorseksjoner, leveres med elektriske leddheiseporter og forberedt med opplegg for vann/avløp.
 • Størrelse
  72 m2 for lagerseksjoner og 144 m2 for lager/kontorseksjoner. Andre størrelser innenfor aksesystemet kan leveres på forespørsel. (144 m2, 216 m2 osv.)
 • Utbygger
  Lagerpark1.
 • Prosjektledelse
  Flexible Building System Norway AS.
 • Beliggenhet
  Hauan Industriområde.
  Selger
  Lagerpark1.
  Type lokaler
  Lager, verksted, garasje, lager/kontor.
 • Planstatus
  Området er regulert til lager og industri.
 • Tomt
  Flat opparbeidet asfaltert tomt som disponeres av seksjonseierne.
 • Vei, vann og kloakk
  Offentlig vei, vann og kloakk.
 • Parkering
  Parkering foran egen garasjeport.
 • Utbyggingstakt
  Første byggetrinn omfatter 7 stk. lager/kontorseksjoner samt 14 stk. lagerseksjoner.
 • Sameie
  Det vil opprettes ett sameie pr. bygg. Interne veier og uteområder vil bli organisert slik at rettigheter og plikter fordeles likt mellom de ulike seksjonseierne.
 • Byggestart
  Trinn 1- oppstart Q2 2023 ved oppnådd forhåndssalg på minimum 50%
Beliggenhet

Haugan næringspark ligger sentralt plassert i umiddelbar nærhet til E18 ved kopstadkrysset og har en meget gunstig plassering i forhold til sentrale veisystemer både nordover mot Oslo og sydover på Østlandet samt kort avstand til ferjeforbindelse over til østfoldsiden.

Tomt og areal

Tomten, som er avsatt til lager og industri er på ca. 11900 m2 og er fradelt. Totalt planlagt bebygget areal er 6048 m2.
Interne veier og fellesarealer er tenkt organisert som ett realsameie med egne vedtekter som regulerer vedlikeholdskostnader og rettigheter samt plikter for de respektive sameiene. Uteområder vil bli asfaltert.

Tekniske opplysninger

Bygningsmessig utførelse
Bygget fundamenteres på drenert sprengsteinsfylling med armerte puktfundamenter. Gulvet består av armert betongsåle, stålglattet, støvbundet med isolering i randsone. Bygget utføres i stålkonstruksjon med sandwich kledning for både yttervegger og innervegger.

Delevegger mellom seksjoner vil ha en brannmotstand på 30 minutter ( EI30 ) Tak består av selvbærende plater, isolasjon og papptekking. Taknedløp føres innvendig i bygget.Akseavstand på bærende konstruksjon er 6 meter. Seksjonene leveres med 1 stk elektrisk leddheiseport samt 1 stk dør.

Forberedelse for vann og avløp legges inn i hver seksjon. Det leveres underfordelingsskap for strøm i hver seksjon, grunnbelysning som består av 2 stk. Led lamper, uttak for strøm til port samt ett stikk plasser ved siden av port. Egen strømmåler for hver seksjon vil være plassert i teknisk rom. Bygget er isolert iht. Tek 17 § 14-3 lagerbygg med temperatur 10-15 grader og vil være frostfritt uten oppvarming.

Elektrisk oppvarming kan tilbys som opsjon. Til oppvarming anbefales elektrisk vifteovn eller varmepumpe. Energiattest foreligger ikke. Ventilasjon blir ikke installert, men kan tilbys som opsjon. Vann/avløp blir tilkoblet offentlig nett i teknisk rom. Tomt vil bli asfaltert med fall mot randsoner av tomten.

Opsjoner

En rekke opsjoner kan tilbys:

 • Mesanin med rekkverk og trapp ( er inkludert i lager/kontorseksjonene)
 • Wc og våtrom
 • Dusjløsning
 • Belysning
 • Elektroarbeider
 • Øvrige innredningsarbeider
Plantegninger
Fasadetegninger
Illustrasjoner
Planlagt utbyggingsstart
 • Byggetrinn 1
  Byggetrinn 1 består av 2 stk. lagerseksjonsbygg med totalt 36 seksjoner.
  Forventet oppstart Q2 2023.
 • Byggetrinn 2
  Byggetrinn 2 består av 2 stk. lagerseksjonsbygg med totalt 20 seksjoner. Oppstart vil finne sted ved oppnådd forhåndssalg på 50%.
 • Byggetrinn 3
  Byggetrinn 3 består av 1 stk. lagerseksjonsbygg med 18 seksjoner samt 1 stk. lager/kontorbygg med 5 seksjoner. Oppstart vil finne sted ved oppnådd forhåndssalg på 50%
Økonomi
 • Priser
  Lagerseksjon fra kr. 1.290.000,-
  Lager/kontorseksjon fra kr 3.250.000,-
 • Omkostninger
  Dokumentavgift til staten er 2,5% av andel tomtekostnad
  Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-
 • Kommunale avgifter
  Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for feller vann og kloakk til tomt. Ved eventuell tilkobling av vann og avløp til egen seksjon tilkommer kommunalt engangsgebyr som bekostes av kjøper. Har man ikke behov for vann og avløp vil ovenfor nevnte kostnader frafalle.
 • Felleskostnader
  Felleskostnader til felles strøm,generelt vedlikehold,forsikring, brøyting og kommunale avgifter vil avklares i fellesskap etter etablering av sameie. Estimerte felles kostnader vil være ca. kr. 50 pr. m2 pr. år
 • Skatt ( for næringsdrivende)
  Den skattemessige verdi av seksjonen vil tilsvare andel av kjøpesum tomt samt opparbeidelse av bygg og tekniske anlegg. Ligningsverdi foreløpig ikke fastsatt.
 • Heftelser og servitutter
  Eiendommen er fradelt med eget gård og bruksnummer. Hver seksjon får eget seksjonsnummer. Eiendommen overdras uten pengeheftelser.
 • MVA
  Ved overdragelse følger en justeringsavtale for mva. Denne gir mva kompensasjon for kjøper med mva pliktig virksomhet. Overføring av justeringsrett gir kjøper adgang til å få tilbake mva på anskaffelser tilknyttet den ervervede seksjon. Fradragsføringen fordeles med 1/10 av beløpet pr. år i 10 år. Mva utgjør ca 12-15% av kjøpesum.
Øvrige salgsvilkår

Ved kjøp vil standard salgskontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av kjøper.
Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med selger.Dersom kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme i skriftlig form.

Det tas forbehold om offentlig godkjenning og tilstrekkelig forhåndssalg.

Ved kontraktsinngåelse innbetales 10% av kjøpesum.

Opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om endringer som vil være hensiktsmessige og nødvendige uten at disse forringer den generelle standarden.

 • Utbygger:
  Lagerpark1
 • Prosjektledelse:
  Flexible Building System Norway AS
 • Totalentreprenør:
  Flexible Building System Norway AS
 • Utbyggers representant:
  Harald Einang, Tlf. 91199910, Epost: he@din.as
 • Salg:
  Espen Hagen, Tlf. 93045000, Epost: hagen@fbsnor.no